M1 L5 Operacje na zmiennych

Przedstawiliśmy dotychczas dwa rodzaje zmiennych – liczbowe i tekstowe – oraz nauczyliśmy się przypisywać im określoną wartość. Żeby jednak uzyskać faktyczną „zmienność”, musimy mieć możliwość modyfikacji tej wartości w sposób inny niż tylko przypisanie jednej wartości. W tym celu każdy język programowania udostępnia różne operacje.

W przypadku liczb, dostępny jest standardowy zestaw działań matematycznych: +, -, * (mnożenie), / (dzielenie). Możliwe przy tym jest operowanie zarówno na liczbach, jak i innych zmiennych, np.

Istnieje jeszcze jedna podstawowa operacja, nieco mniej oczywista, oznaczana jako %. To tzw. „operator modulo”, służący do obliczania reszty z dzielenia. Jednym z jej głównych zastosowań jest obliczanie parzystości liczb – w tym celu należy daną liczbę podzielić z resztą poprzez 2.

Jeśli Y wynosi zero, X jest parzyste. W przeciwnym wypadku jest nieparzyste. W podobny sposób można sprawdzić podzielność każdej innej liczby. Z lewej strony modulo umieszczamy liczbę którą sprawdzamy, z prawej dzielnik – jeśli wynik wynosi zero, jest ona podzielna.

Zadanie

1. Jak można sprawdzić czy 137781 jest podzielne przez 9?

2. Sprawdź podzielność dwóch dowolnych liczb bezpośrednio w instrukcji print.

3. Co będzie wynikiem użycia operatora modulo z wartością 0 po prawej stronie?

4. Używając dzielenia, sprawdź jak oznaczamy w Pythonie ułamki.