M1 L11 Instrukcje warunkowe

Nasze dotychczasowe programy wykonywały się w całości, od początku do końca, bez pomijania żadnej instrukcji. Często jednak chcemy uzależnić wykonanie części operacji od określonych warunków logicznych. Służą do tego tzw. Instrukcje Warunkowe, budowane w następujący sposób:

if <wyrażenie logiczne>:

                 <instrukcja1>

                 <instrukcja2>

                 …

else:

                 <instrukcja A>

                 <instrukcja B>

                 ….

Część „if” („jeśli”) określa podstawowy warunek wykonania ciągu instrukcji 1,2… Jeśli jest on prawdziwy, zostaną wykonane wyłącznie te instrukcje, pomijając instrukcje A, B… Jeśli warunek nie został spełniony, program przechodzi do części „else” („w przeciwnym przypadku”). Przykładowo:

Program sprawdzi wartość zmiennej X, potwierdzi że spełnia ona warunek logiczny „mniejszy niż 9” i wykona instrukcję umieszczoną pod if, wypisując na konsoli „X jest mniejsze od 9”. Jeśli zmienimy wartość x na 10, wykonane się część programu umieszczona pod else.

Zadanie

1. Co stanie się, jeśli w powyższym programie zmienimy X na 9? Jak poprawić ten kod?

2. Zbuduj instrukcje warunkową, która sprawdzi długość napisu i wypisze komunikat „dłuższy niż, krótszy niż”. Wykonaj to porównanie bez użycia dodatkowej zmiennej.